Chủ đề cơ thể

Cách chơi 1:

 • Bố mẹ chỉ lên từng bộ phận trên cơ thể mình
 • Nói với con đây là bộ phận gì
 • Sau đó bảo con nhắc lại
  VD: Bố chỉ tay lên tóc của mình và nói “Đây là tóc, con nói đi, tóc” 

Cách chơi 2:

 • Bố mẹ chỉ lên từng bộ phận trên cơ thể con
 • Nói với con đây là bộ phận gì
 • Sau đó bảo con nhắc lại
  VD: Bố chỉ tay lên má của con và nói “Đây là má, con nói đi, má” 

Cách chơi 3:

 • Bố mẹ chỉ lên từng bộ phận trên cơ thể mình
 • Yêu cầu con chỉ lên bộ phận tương tự và nói tên
  VD: Bố chỉ tay lên mũi của mình và nói “Đây là mũi của bố, thế mũi con đâu”